Ngày 11/11/2021 Ban giám hiệu kiểm tra điểm trường Đèo Bụt, dự giờ cô giáo Đặng Thị Chiêm - GVCN lớp 1E.

       Một số hình ảnh: