Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, của tổ chuyên môn; ngày 27/11/2020 các tổ chuyên môn đã tổ chức kiểm tra hồ sơ dân chủ. Đồng chí tổ trưởng đã phân công các thành viên trong tổ thực hiện nghiêm túc.

         Một số hình ảnh: