Thực hiện kế hoạch chuyên môn của tháng, ngày 12/4/2019 các tổ chuyên môn tiến hành sinh hoạt chuyên môn với nội dung: Tập huấn giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.