Ngày 16/10/ 2020 các tổ thực hiện SHCM theo hướng nghiên cứu bài học.

Một số hình ảnh:

 

 

Tiết Chính tả lớp 2

Tiết Học Vần lớp 1