Ngày 14/01/2020, trường TH Hợp Tiến tham dư Hội nghị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đầy dủ, đúng thành phần.