Ngày 25/03/2021 Liên đội tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn

           Sau đây là một số hình ảnh: