Sáng ngày 14/12 trong tiết sinh hoạt dưới cờ Liên đội đã mời thương binh Bàn Văn Đức ông là thương binh trong thời kì kháng chiênc chống Mĩ đến nói chuyện truyền thống ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

       Sau đây là một số hình ảnh: