Ngày 15/10/2021 Liên đội Tiểu học Hợp Tiến tổ chức Đại hội Liên Đội nhiệm kì năm học 2021-2022. Qua Đại hội đã bầu ra 7 bạn vào Ban chỉ huy Liên đội mới.

        Sau đây là một số hình ảnh: