Ngày 22/5/2020, Chi bộ trường TH Hợp Tiến tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 2 đ/c quần chúng ưu tú: Nguyễn Văn Trường và Triệu Thị Nga.