Ngày 23/10/2021 tổ chức KFHI Hàn quốc đã trao hỗ trợ kinh phí đầu năm cho 25 em học sinh dự án, trong đó có 14 em là học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 11 em là học sinh xuất sắc.